MEWS!

総合ランキング 並び順

 
 
条件:
  
件表示
1 - 21 件/ 21件

ユーザー

総合スコア | 詳細

総合スコア 詳細
1
3327
八段 | R 4048.5 | 465G | 平均順位 2.26位 | TOP率 32.9% | 連対率 57.6%
3327 八段
R 4048.5
465G
平均順位 2.26位
トップ率 32.9%
連対率 57.6%
2
3253
十段 | R 3902.5 | 1801G | 平均順位 2.34位 | TOP率 30.0% | 連対率 56.9%
3253 十段
R 3902.5
1801G
平均順位 2.34位
トップ率 30.0%
連対率 56.9%
3
3083
八段 | R 4054.2 | 491G | 平均順位 2.28位 | TOP率 29.9% | 連対率 58.0%
3083 八段
R 4054.2
491G
平均順位 2.28位
トップ率 29.9%
連対率 58.0%
4
3043
十段 | R 3488.8 | 974G | 平均順位 2.34位 | TOP率 30.2% | 連対率 56.5%
3043 十段
R 3488.8
974G
平均順位 2.34位
トップ率 30.2%
連対率 56.5%
5
2831
十段 | R 3175.8 | 899G | 平均順位 2.33位 | TOP率 29.5% | 連対率 57.1%
2831 十段
R 3175.8
899G
平均順位 2.33位
トップ率 29.5%
連対率 57.1%
6
2813
九段 | R 3349.0 | 566G | 平均順位 2.34位 | TOP率 31.1% | 連対率 56.0%
2813 九段
R 3349.0
566G
平均順位 2.34位
トップ率 31.1%
連対率 56.0%
7
2525
十段 | R 2882.6 | 1474G | 平均順位 2.34位 | TOP率 30.9% | 連対率 55.8%
2525 十段
R 2882.6
1474G
平均順位 2.34位
トップ率 30.9%
連対率 55.8%
8
2335
十段 | R 3471.2 | 936G | 平均順位 2.33位 | TOP率 29.4% | 連対率 54.7%
2335 十段
R 3471.2
936G
平均順位 2.33位
トップ率 29.4%
連対率 54.7%
9
2084
八段 | R 2698.8 | 1371G | 平均順位 2.37位 | TOP率 30.5% | 連対率 56.1%
2084 八段
R 2698.8
1371G
平均順位 2.37位
トップ率 30.5%
連対率 56.1%
10
2051
十段 | R 3059.3 | 862G | 平均順位 2.35位 | TOP率 28.7% | 連対率 55.8%
2051 十段
R 3059.3
862G
平均順位 2.35位
トップ率 28.7%
連対率 55.8%
11
1919
九段 | R 3149.1 | 520G | 平均順位 2.36位 | TOP率 28.1% | 連対率 57.7%
1919 九段
R 3149.1
520G
平均順位 2.36位
トップ率 28.1%
連対率 57.7%
12
1880
九段 | R 3145.2 | 526G | 平均順位 2.37位 | TOP率 29.7% | 連対率 54.8%
1880 九段
R 3145.2
526G
平均順位 2.37位
トップ率 29.7%
連対率 54.8%
13
1747
九段 | R 3249.4 | 1617G | 平均順位 2.35位 | TOP率 29.1% | 連対率 55.3%
1747 九段
R 3249.4
1617G
平均順位 2.35位
トップ率 29.1%
連対率 55.3%
14
1729
九段 | R 2811.1 | 598G | 平均順位 2.37位 | TOP率 29.8% | 連対率 55.2%
1729 九段
R 2811.1
598G
平均順位 2.37位
トップ率 29.8%
連対率 55.2%
15
1663
九段 | R 3332.4 | 517G | 平均順位 2.35位 | TOP率 28.8% | 連対率 54.4%
1663 九段
R 3332.4
517G
平均順位 2.35位
トップ率 28.8%
連対率 54.4%
16
1546
八段 | R 3336.6 | 492G | 平均順位 2.32位 | TOP率 29.0% | 連対率 55.5%
1546 八段
R 3336.6
492G
平均順位 2.32位
トップ率 29.0%
連対率 55.5%
17
1426
九段 | R 3003.7 | 533G | 平均順位 2.40位 | TOP率 30.4% | 連対率 54.8%
1426 九段
R 3003.7
533G
平均順位 2.40位
トップ率 30.4%
連対率 54.8%
18
952
九段 | R 3006.6 | 2610G | 平均順位 2.39位 | TOP率 25.9% | 連対率 56.1%
952 九段
R 3006.6
2610G
平均順位 2.39位
トップ率 25.9%
連対率 56.1%
19
836
九段 | R 4110.3 | 662G | 平均順位 2.38位 | TOP率 27.8% | 連対率 54.4%
836 九段
R 4110.3
662G
平均順位 2.38位
トップ率 27.8%
連対率 54.4%
20
813
十段 | R 2857.7 | 3015G | 平均順位 2.39位 | TOP率 27.0% | 連対率 54.9%
813 十段
R 2857.7
3015G
平均順位 2.39位
トップ率 27.0%
連対率 54.9%
21
673
八段 | R 3787.8 | 590G | 平均順位 2.40位 | TOP率 26.4% | 連対率 54.4%
673 八段
R 3787.8
590G
平均順位 2.40位
トップ率 26.4%
連対率 54.4%
1 - 21 件/ 21件