MEWS!

総合ランキング 並び順

 
 
条件:
  
件表示
1 - 14 件/ 14件

ユーザー

総合スコア | 詳細

総合スコア 詳細
1
3764
十段 | R 4563.0 | 1394G | 平均順位 2.29位 | TOP率 31.5% | 連対率 57.9%
3764 十段
R 4563.0
1394G
平均順位 2.29位
トップ率 31.5%
連対率 57.9%
2
やぎねこ茨城県 ya72 MJ cafe  [HP]
マスター
3374
十段 | R 2863.1 | 2141G | 平均順位 2.31位 | TOP率 31.7% | 連対率 57.2%
3374 十段
R 2863.1
2141G
平均順位 2.31位
トップ率 31.7%
連対率 57.2%
3
だいち茨城県 daichi1030 MJ cafe  [HP]
2396
九段 | R 2800.6 | 1238G | 平均順位 2.33位 | TOP率 31.0% | 連対率 56.2%
2396 九段
R 2800.6
1238G
平均順位 2.33位
トップ率 31.0%
連対率 56.2%
4
クマガイ シンヤ茨城県 maruko0215 MJ cafe  [HP]
2171
十段 | R 3321.3 | 836G | 平均順位 2.37位 | TOP率 30.6% | 連対率 54.5%
2171 十段
R 3321.3
836G
平均順位 2.37位
トップ率 30.6%
連対率 54.5%
5
1849
九段 | R 2728.1 | 785G | 平均順位 2.38位 | TOP率 30.1% | 連対率 56.1%
1849 九段
R 2728.1
785G
平均順位 2.38位
トップ率 30.1%
連対率 56.1%
6
イワタ茨城県 yasu-suya MJ cafe  [HP]
1318
九段 | R 3231.6 | 606G | 平均順位 2.38位 | TOP率 28.2% | 連対率 55.9%
1318 九段
R 3231.6
606G
平均順位 2.38位
トップ率 28.2%
連対率 55.9%
7
ながや777茨城県 nagaya3939 MJ cafe  [HP]
1316
九段 | R 3057.5 | 655G | 平均順位 2.37位 | TOP率 25.6% | 連対率 55.7%
1316 九段
R 3057.5
655G
平均順位 2.37位
トップ率 25.6%
連対率 55.7%
8
1299
九段 | R 2538.5 | 1413G | 平均順位 2.37位 | TOP率 29.5% | 連対率 54.6%
1299 九段
R 2538.5
1413G
平均順位 2.37位
トップ率 29.5%
連対率 54.6%
9
1154
十段 | R 3915.6 | 1408G | 平均順位 2.38位 | TOP率 27.1% | 連対率 54.0%
1154 十段
R 3915.6
1408G
平均順位 2.38位
トップ率 27.1%
連対率 54.0%
10
1052
十段 | R 3091.0 | 1634G | 平均順位 2.39位 | TOP率 27.0% | 連対率 55.0%
1052 十段
R 3091.0
1634G
平均順位 2.39位
トップ率 27.0%
連対率 55.0%
11
835
十段 | R 3797.2 | 1012G | 平均順位 2.43位 | TOP率 27.9% | 連対率 52.1%
835 十段
R 3797.2
1012G
平均順位 2.43位
トップ率 27.9%
連対率 52.1%
12
782
十段 | R 3527.1 | 1558G | 平均順位 2.44位 | TOP率 26.9% | 連対率 52.2%
782 十段
R 3527.1
1558G
平均順位 2.44位
トップ率 26.9%
連対率 52.2%
13
749
十段 | R 3608.9 | 1552G | 平均順位 2.45位 | TOP率 27.6% | 連対率 51.7%
749 十段
R 3608.9
1552G
平均順位 2.45位
トップ率 27.6%
連対率 51.7%
14
690
十段 | R 3579.5 | 1075G | 平均順位 2.44位 | TOP率 26.9% | 連対率 52.1%
690 十段
R 3579.5
1075G
平均順位 2.44位
トップ率 26.9%
連対率 52.1%
1 - 14 件/ 14件